Novosti i objave

Obavijest

U Narodnim novinama 103/16 od 11.11.2016. objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma – osmerozubi smrekin pisar: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/442040.pdf
Više

Predavanje u NP Risnjak, Crni lug

U četvrtak 07.07.2016. u prostorima NP Risnjak u Crnom lugu, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Udruge privatnih šumovlasnika Čabar i LAG-a Gorski kotar, održano je predavanje
Više

Gradec, Slovenija

9. međunarodna licitacija vrijednijih drvnih sortimenata – Slovenija Gradec 2015. Predstavnici Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika i ove godine sudjelovali su na Međunarodnoj licitaciji vrijednijih sortimenata šumskog drveća
Više