Gospodarenje privatnim šumama

Tko je šumoposjednik prema Zakonu o šumama?

Šumoposjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja kao vlasnik i/ili posjednik gospodari šumom i/ili šumskim zemljištem. Privatni šumoposjednik je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik šume i/ili šumskog zemljišta te posjednik na temelju pravnoga posla.

Prema površini šume i šumskog zemljišta privatni šumoposjednik može biti:

a) mali šumoposjednik s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha,

Subvencije za privatne šume

Postoje li subvencije za privatne šume?

Vlasnici šuma mogu koristiti subvencije iz nacionalnih izvora financiranja te iz EU fondova.

Nacionalni izvor financiranja za radove u šumarstvu je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Financiranje radova i investicija u šumarstvu iz EU fondova ovisi o strateškim planovima pojedine zemlje članice EU.

Udruživanje šumovlasnika

Čemu služe udruge šumovlasnika?

Udruge šumovlasnika prvenstveno služe kao organizacije koje zastupaju interese svojih članova. U Hrvatskoj su udruge neophodne kao protuteža usitnjenosti prosječnog privatnog šumskog posjeda te samim time i slaboj zainteresiranosti većine vlasnika za tu imovinu.

Prednosti pristupanja Udrugama su:

  • Unapređenje situacije u vlastitoj šumi
  • Mogućnosti poboljšanja gospodarenja šumama
  • Povezivanje i razmjena znanja i iskustava
  • Pristup informacijama
  • Obrazovanje stručnjaka
  • Suradnja s javnim institucijama
  • Financijske mogućnosti (iskorištavanje poticaja i drugih fondova).