Šumovlasnici

Velika većina šumovlasnika svoju šumu koristi za osobne potrebe (90%). Uglavnom se to odnosi na drvo za ogrjev, proizvodnja trupaca za osobnu upotrebu, industrijsko drvo za prodaju, drvo za proizvodnju energije (uključujući drveni ugljen) za prodaju, lov, očuvanje prirode, ne-drvni šumski proizvodi i turizam.

Rezultati analizirane literature pokazuju da se privatni šumovlasnici u Hrvatskoj suočavaju s brojnim problemima koji su rezultat političkog zanemarivanja privatnog šumovlasništva kroz duže vremensko razdoblje. Malo i raspršeno vlasništvo, obično u vlasništvu nekoliko šumovlasnika čini poteškoće u gospodarenju šumama na ekonomski održivi način. Studije pokazuju da je većina šumovlasnika spremna udružiti se u udruge šumovlasnka,  surađivati sa ostalim šumovlasnicima i proizvoditi drvo za energiju, ali uglavnom pod određenim uvjetima kao što su financijske podrške ili uz postojanje stabilnog tržišta za proizvodnju energije iz drva.

Tijekom 2017. i 2018. godine provedeno je istraživanje na cjelovitom području Hrvatske u svrhu prikupljanja reprezentativnog uzorka kojim bi se omogućio prikaz profila privatnih šumovlasnika u Hrvatskoj odnosno njihove sociodemografske karakteristike te ciljevi i motivacije prema gospodarenju. Provedeno je telefonsko i neposredno anketiranje te je u konačnici prikupljen ukupan uzorak od 1449 šumovlasnika. Prema dobivenim rezultatima anketiranja, šumovlasnici su uglavnom umirovljenici, muškarci, stariji od 50 godina sa završenom srednjom stručnom spremom i niskim osobnim prihodima te žive u istom mjestu gdje se nalazi i šuma. Također, najveći broj šuma nalazi se u kategoriji do 1 ha. Privatne šume se u najvećoj mjeri stječu nasljeđivanjem te se njima gospodari samostalno. Šumovlasnici uglavnom poznaju granice svojih šuma koje su razdijeljene na tri ili više dijelova. Žive u malim sredinama blizu svojih šuma koje su u njihovom vlasništvu više od 10 godina. Oko 60% šumovlasnika nije voljno udruživati se s drugim šumovlasnicima radi gospodarenja, većinom nisu upoznati s mogućnošću korištenja poticajnih sredstava za šumarstvo (EU fondovi, OKFŠ), suradnja sa Savjetodavnom službom je povremena i uglavnom se odnosi na zahtjeve za doznaku stabala. Oko 67% šumovlasnika smatra da je potrebno uvesti nadzor za privatne šume kojeg bi trebala financirati država. Najvažnije ovlasti koje bi nadzornik za privatne šume trebao imati su legalnost sječe i provjera porijekla posječenog drva.

Istražujući motivacije, preferencije i ciljeve privatnih šumovlasnika prema gospodarenju, šumovlasnici u Hrvatskoj u potpunosti prihvaćaju koncept održivog gospodarenja šumama. Za njih gospodariti šumom znači primjenjivati različita socijalna, ekonomska i okolišna načela gospodarenja. Najvažnija načela odnose se na upravljanje kapitalom, osnovu za dobivanje subvencija, dobre poslovne prilike i mogućnost zarade te dobre prilike za dodatni izvor prihoda i povećanje kućnog budžeta. Nadalje, vlasništvo nad šumom, briga o granicama, donošenje odluka o gospodarenju šumskim sastojinama, upravljanje šumskim ekosustavom te oponašanje prirodnih procesa u šumi i osiguranje prirodne obnove su za šumovlasnike od iznimne važnosti.

Ciljevi vlasništva, odnosno razlozi zbog kojih šumovlasnici imaju u svojem vlasništvu šumu  najviše su orijentirani prema obiteljskom nasljeđu i ekonomskim aktivnostima dok su u malo manjoj mjeri orijentirani na rekreaciju i konzervaciju.

Buduća očekivanja i aktivnosti koje šumovlasnici imaju i žele primjenivati u svojim šumama u najvećoj mjeri se odnose na intenzivno gospodarenje i održavanje šume dok su u malo manjoj mjeri usmjereni prema očuvanju i zaštiti.

Istraživanje provedeno tijekom 2018. i 2019. godine jedno od prvih, na području Hrvatske, koje je omogućilo uvid u psiho-sociološku dimenziju šumovlasničkih stavova, ciljeva i ponašanja. Jedan od najvažnijih empirijskih dokaza ovog istraživanja svakako se može smatrati šumovlasničko poimanje gospodarenja šumama. Šumovlasnici povezuju gospodarenje šumama s multifunkcionalnošću koja se odnosi na održavanje šume, gospodarenje ekosustavom i ekonomske aktivnosti.

Za šumovlasnike je gospodarenje šumama upravljanje kapitalom i osnova za dobivanje subvencija što je iznimno važno zbog činjenice da je značajna vrijednost drvnog prirasta i općekorisnih (nedrvnih) šumskih proizvoda blokirana u neaktivnim, malim i rascjepkanim šumama. Aktiviranjem gospodarenja usmjerenog prema mogućnostima ostvarenja prihoda za šumovlasnike, posljedično će se ostvariti i značajne ekonomske koristi svim ostalim dionicima.

Uspostava i podržavanje ravnoteže između ekoloških i šumskouzgojnih potreba šuma, te interesa i zahtjeva šumovlasnika i zajednice temeljni su izazovi gospodarenja privatnim šumama. Prema tome, prilikom planiranja gospodarenja privatnim šumama u obzir se svakako trebaju uzeti obilježja i zahtjevi šumovlasnika.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.