Udruživanje šumovlasnika

Čemu služe udruge šumovlasnika?

Udruge šumovlasnika prvenstveno služe kao organizacije koje zastupaju interese svojih članova. U Hrvatskoj su udruge neophodne kao protuteža usitnjenosti prosječnog privatnog šumskog posjeda te samim time i slaboj zainteresiranosti većine vlasnika za tu imovinu.

Prednosti pristupanja Udrugama su:

 • Unapređenje situacije u vlastitoj šumi
 • Mogućnosti poboljšanja gospodarenja šumama
 • Povezivanje i razmjena znanja i iskustava
 • Pristup informacijama
 • Obrazovanje stručnjaka
 • Suradnja s javnim institucijama
 • Financijske mogućnosti (iskorištavanje poticaja i drugih fondova).

Što je HSUPŠ i kako se učlaniti?

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika je osnovan 7. lipnja 2008. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika, radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova Saveza pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom.

Temeljni je cilj Saveza da planskim udruživanjem i radom udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika te sudjelovanjem u provedbi projekata iz područja šumarstva, poboljša kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama u Republici Hrvatskoj.

Izmjenama Statuta HSUPŠ je omogućena provedba odredbe iz Članka 10. u kojem je predviđena mogućnost članstva i za fizičke i pravne osobe. Izmjene su obuhvatile slijedeće članke Statuta koji sada glase:

Članak 11.
Za pristupanje Savezu, udruga podnosi zahtjev za učlanjenje.
Zahtjevu se prilaže odluka o prihvaćanju Statuta.
Ostale zainteresirane fizičke osobe ili pravne osobe podnose zahtjev za učlanjenje u kojem navode motive i razloge za učlanjenje u Savez. Obrazac zahtjeva za učlanjenje propisuje Izvršni odbor.
Odluku o primanju u članstvo Saveza donosi Izvršni odbor.

Članak 13.
Savez ima redovne članice, pridružene i počasne članove.
Redovne članice su udruge privatnih šumovlasnika i šumoposjednika iz Republike Hrvatske.
Pridruženi članovi su fizičke osobe i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu udruge i ostvarenju njezinih ciljeva, a čiji zahtjev za učlanjenje bude odobren od strane Izvršnog odbora. Svi pridruženi članovi biraju na Zboru pridruženih članova dva predstavnika koji sudjeluju u odlučivanju u Skupštini Saveza. Zbor pridruženih članova održava se prije sjednice Skupštine.
Počasni članovi su fizičke i pravne osobe koje imaju posebne zasluge za razvoj šumarstva. Počasne članove imenuje Skupština, na prijedlog Izvršnog odbora.
Počasni članovi ne sudjeluju u odlučivanju.

Članak 14.
Prava, obveze i odgovornosti redovnih članica i pridruženih članova:
– birati i biti biran, posredovanjem svojih predstavnika, u tijela Saveza
– uplaćivati članarinu
– aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza
– biti obavješten o radu Saveza i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Saveza
– čuvati i podizati ugled Saveza
– djelovati na povećanju svojeg članstva kao i na povećanju sveukupnog članstva u Savezu
– primati članski materijal, koristiti se uslugama i stručnom pomoći koju im može pružiti Savez
– sudjelovati na izložbama i dražbama te ostalim promotivnim priredbama koje organizira Savez.
Počasni članovi mogu raditi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Saveza, davati prijedloge mišljenja i primjedbe na rad Saveza, te su dužni čuvati i podizati ugled Saveza.

Izvršni odbor HSUPŠ je na sastanku održanom 30.6.2022. donio odluku o izgledu Obrazaca zahtjeva za učlanjenje koje je potrebno ispuniti i potpisati te poslati poštom na adresu HSUPŠ. Sukladno odredbama Statuta Izvršni odbor će na redovnim sastancima odlučivati o zaprimljenim zahtjevima za članstvo. Više informacija možete dobiti na tajnik@hsups.hr.

Obrazac zahtjeva za učlanjenje za fizičke osobe možete preuzeti ovdje: Zahtjev_fizicke_osobe
Obrazac zahtjeva za učlanjenje za pravne osobe možete preuzeti ovdje: Zahtjev_pravne_osobe

 

Kako su organizirani šumovlasnici u Europskoj uniji?

Konfederacija europskih vlasnika šuma (The Confederation of European Forest Owners  – CEPF) krovno je udruženje nacionalnih organizacija vlasnika šuma u Europi. Predstavljajući obiteljsko šumarstvo u Europi, CEPF promovira vrijednosti održivog upravljanja šumama, privatnog vlasništva i ekonomske održivosti šumarskog sektora.

HSUPŠ je redovna članica CEPF-a od 2013. godine i naš predsjednik g. Zdenko Bogović je član Upravnog odbora.

Sa sjedištem u Bruxellesu, CEPF je neprofitna organizacija, koja predstavlja interes gotovo 16 milijuna vlasnika šuma. Riječ je o privatnim pojedincima, obiteljima i zadrugama koji se brinu za oko 60% europskog šumskog područja.

CEPF-ova misija je predstavljati i promovirati zajedničke interese privatnih vlasnika šuma u Europi, a posebno na razini EU. CEPF želi poticati pouzdane i poštene političke okvirne uvjete i jačati položaj europskih vlasnika šuma u svim političkim procesima koji se odnose na šumarski sektor. To je posebno važno jer na europsku i međunarodnu šumarsku politiku snažno utječu mnoge druge sektorske politike, poput klime, energije, okoliša, trgovine i poljoprivrede.

Ciljevi CEPF-a su:

 • Doprinos razvoju, provedbi i promociji višenamjenskog, održivog i aktivnog gospodarenja šumama, kako bi se osigurala ekonomski održiva, društveno prihvatljiva i ekološki održiva šuma u Europi i širom svijeta.
 • Održavanje i unapređenje zdravih i vitalnih šumskih ekosustava, koji i dalje pružaju raznovrstan spektar roba i usluga društvu i okolišu te postižu ravnotežu između više interesa i upotrebe šuma.
 • Poboljšanje konkurentnosti šumarskog sektora i osiguranje održivog prihoda od svih proizvoda i usluga koje šume i njihovo gospodarenje pružaju.
 • Osiguravanje priznavanja prava vlasništva, što jamči dugoročnu predanost, zdravo i održivo upravljanje zemljištem, pridonoseći prosperitetu i raznolikosti europskog krajolika.

Više detalja na www.cepf-eu.org

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.